....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

บริการต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุดภาคต้นปีการศึกษา 2554

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กำหนดให้บริการต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุดสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะใช้บริการยืม-คืนในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2554 ณ เคาเตอร์ ยืม-คืน ของห้องสมุด โดยแสดงหลักฐานคือ
1. บัตรประจำตัวนักศึกษา   2.หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมภาคต้น ปีการศึกษา 2554  

Dual
Free Web Counter