....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

วารสาร /หนังสือ ออนไลน์วารสารวิชาการไทยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


E-Journal Fulltext  สาขากายภาพบำบัด* (สืบค้นภายใน มข. เท่านั้น)


E-Journal Fulltext  สาขากายภาพบำบัด (QR Code Link)

E-Journal Fulltext  สาขาเทคนิคการแพทย์* (สืบค้นภายใน มข. เท่านั้น)
Dual
Free Web Counter