....เวลาเปิดทำการ 1 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-16.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ชื่อเรื่องวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก = Basic and clinical immunology
ผู้แต่งอรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์ [บรรณาธิการ]
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
ปี2552
เลขหมู่QW504 ว584ท 2552

Dual
Free Web Counter